Opolskie Forum Dobrych Praktyk

Pedagogów Kształcenia Specjalnego - publikacje

 

 

Opolskie Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego
w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu

 

Dnia 21.01.2020r. w naszej placówce odbyło spotkanie pedagogów szkolnictwa specjalnego województwa opolskiego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przeprowadzono 6 lekcji pokazowych:

- „Zimowe zabawy i ćwiczenia logorytmiczne”, rewalidacja logopedyczna, prowadzący mgr Katarzyna Skupin

- „Aktywne słuchanie muzyki”, rewalidacja muzyczna, prowadzący mgr Anna Krupa

- „Obrazki pachnące przyprawami”, zajęcia rozwijające kreatywność, prowadząca mgr Monika Zając

- „Obsługa urządzeń technicznych w gospodarstwie domowym”, zajęcia kształtujące kreatywność, prowadzący mgr Patrycja Zamasz

- „Zima, zima, pada śnieg”, zajęcia biblioterapeutyczne, prowadzący Anna Lechowicz - Minosora

- „Ćwiczenia i zabawy ruchowe z nietypowym przyborem”, wychowanie fizyczne, prowadzący Katarzyna Tadrała

Oficjalnego otwarcia Forum dokonała Dyrektor ZSS Brzeg  Pani Grażyna Piaskowska, która zaprezentowała pracę szkoły w formie prezentacji multimedialnej. W spotkaniu uczestniczyła także naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu, Pani Anetta Zych - Rzepecka. Kierownikiem formy była Pani Wiktoria Waloszek, doradca metodyczny z MODN w Opolu, która czuwała nad merytorycznym przygotowaniem i przebiegiem lekcji pokazowych. Obserwatorami zajęć byli pedagodzy specjalni z następujących placówek: SOSW w Grodkowie, PSP nr 1 w Brzegu, PP nr 2 w Brzegu, ZSS w Krapkowicach i ZSS w Brzegu. W ramach podsumowania Pani  Wiktoria Waloszek,  przeprowadziła Konferencję Przedmiotowo - Metodyczna, dotyczącą  metody pracy z osobami z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością według Jacka Kielina oraz Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych (TIK). Dokonano ewaluacji obserwowanych zajęć  i merytorycznej oceny wypracowanych efektów.

Ania K. - konspekt
Ania M. - konspekt
Kasia S - konspekt
Kasia T - konspekt
Monika - konspekt
Patrycja - konspekt