Brzeskie Rodzinne Stowarzyszenie

na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

"Troska"

 

 

Zadanie finansowane jest w całości przez
Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON

 

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi kwota dotacji w wysokości 28.675,00 zł.

 

 

 Brzeskie Rodzinne Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Troska” realizuje zadanie p.n. Stymulowanie i wspomaganie rozwoju niepełnosprawnych członków Brzeskiego Rodzinnego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Troska” oddziaływaniem terapeutycznym metodą Tomatisa w formie grupowej i/lub indywidualnej z udziałem rodziców. 

Adresatami terapii są niepełnosprawni podopieczni BRSDN Troska oraz ich rodzice/prawni opiekunowie. Dysfunkcje, którymi dotknięci są niepełnosprawni podopieczni BRSDN Troska, znacznie obniżają, czy wręcz uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie w najbliższym środowisku. Deficyty te, przejawiają się m.in. różnorodnymi zaburzeniami kompetencji językowych i komunikacyjnych, trudnościami w opanowaniu elementarnych wiadomości o otaczającym świecie oraz zaburzeniami sfery społecznej i emocjonalnej. Wiele dzieci  boryka się także z bólem wynikającym z silnego napięcia mięśniowego, spastyczności.

Metoda Tomatisa, czyli tzw. stymulacja audio-psycho-lingwistyczna przy użyciu wysokospecjalistycznej  najnowocześniejszej aparatury (elektroniczne ucho, fostex, zestawy słuchawek z przewodnictwem powietrznym i kostnym) wraz z dodatkowym doposażeniem szczególnie korzystnym dla dzieci z głębokimi i sprzężonymi dysfunkcjami- stymulatory kostne na ciało. Terapia SAPL przynosi pozytywne efekty m. in. jako wspomaganie terapii pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej, usprawniania ruchowego, którymi można oddziaływać na dziecko jednocześnie. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna poprzez usprawnianie czynnego słuchania wywiera wpływ na poziom funkcjonowania człowieka w otoczeniu. Poprawia m. in. zdolność koncentracji, jakość uczenia się, wpływa na rozwój zdolności komunikacyjnych i językowych oraz poprawia jakość zachowań społecznych. Jednocześnie wycisza, przynosi ulgę i odprężenie, normalizuje napięcie mięśniowe i emocjonalne, dostarcza wrażeń w zakresie czucia prioprioceptywnego, stymuluje i normalizuje doznania zmysłowe. Możliwość wykorzystania w terapii dodatkowo stymulatorów kostnych pozwoli na pełniejszą stymulację nawet dzieci głęboko upośledzonych, z porażeniem mózgowym, czy zbyt silnym napięciem mięśniowym. 

Terapia będzie poprzedzona indywidualną diagnozą przy pomocy audiometru każdego dziecka oraz rodzica/prawnego opiekuna, bowiem w terapii czynnie uczestniczą rodzice, co ma walory terapeutyczne zarówno dla dzieci, jak i rodziców. 

Terapia podzielona jest etapy: diagnoza, I etap terapii – 30 godzin (codzienne sesje 4x30 min), II etap – 15 godzin (codzienne sesje 4x30min). Sesje odbywać się będą w specjalnie przygotowanej i wyposażonej do potrzeb terapii sali w siedzibie Stowarzyszenia, która znajduje się przy ZSS w Brzegu („sala zabaw”). 

W sesji brać będzie udział certyfikowany terapeuta metody Tomatisa oraz ze względu na typ terapii, jak i na potrzeby i możliwości wielorako niepełnosprawnych dzieci, których dysfunkcje wymagają dodatkowego wsparcia (m.in. porażenie mózgowe, autyzm, upośledzenie umysłowe, nadpobudliwość, zaburzenia w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych i inne) terapeuci wspomagający (wykonywanie masaży w trakcie stymulacji słuchowej, wsparcie w przemieszczeniu się dzieci, w zajęciu komfortowej pozycji, wsparcie przy czynnościach higienicznych i inne). Każdy z podopiecznych będzie posiadał specjalne słuchawki, przez które dźwięki są podawane drogą powietrzną i kostną. Jednocześnie w czasie sesji będą przeplatane zajęcia z zakresu arteterapii, terapii ręki, masaże i inne formy swobodnej aktywności w zależności od potrzeb i chęci dziecka. 

Po zakończonej terapii odbędzie się kolejna diagnoza sprawdzająca korzyści ze stymulacji słuchowej oraz spotkanie z rodzicami i terapeutami omawiające przebieg terapii.